Rejestracja pojazdów zakupionych lub zbytych w okresie od 1 marca do 31 grudnia br. została wydłużona z 30 do 180 dni. Oznacza to, że mieszkańcy mają teraz około pół roku na rejestrację pojazdu używanego, sprowadzonego z innego państwa Unii Europejskiej oraz zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu już zarejestrowanego na terenie Polski.

W okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii od dnia ogłoszenia tego stanu zawiesza się wykonywanie obowiązków dla kierowców wykonujących przewóz drogowy, podlegających badaniom lekarskim i badaniom psychologicznym. Nowe wytyczne dotyczą także pracowników podlegającym okresowym badaniom lekarskim.
Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca i pracownik, będą mieli 60 dni na wymianę prawa jazdy z kodem „95”  dla kierowców zawodowych oraz wymianę zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii bieg terminów procesowych i sądowych m. in. w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.
Dokonanie określonych czynności na wezwanie jest konieczne, jeżeli niepodjęcie czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo szkodę materialną.

Podstawa prawna: art. 1 pkt 11, art. 31i, art. 15 zzr ust. 3, art. 15 zzs ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568))​

Dodaj swój komentarz